left right

Reklamačný poriadok

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie kupujúcich v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom SR  (č. 150/2004) a ostatnými platnými právnymi predpismi.

 

Kupujúci je povinný prezrieť  si tovar ešte pri jeho preberaní od prepravcu tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia obalu.  Za vady spôsobené prepravcom neručíme, preto takto viditeľne poškodený obal s tovarom nepreberajte. Je potrebné s prepravcom spísať  zápis o vadách spôsobených prepravou.  V opačnom prípade, ak tovar preberiete, nebude Vám reklamácia uznaná. Na základe vyhotoveného záznamu kupujúceho s prepravcom, bude kupujúcemu v prípade uzavretia škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá náhrada v zmysle dohody s kupujúcim a to buď poskytnutím zľavy, alebo dodaním nového tovaru.

 

Zákonná záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré si kupujúci spôsobil sám, za  vady, o ktorých kupujúci pred kúpou vedel. Rovnako za  vady, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním ako predpisuje výrobca, alebo nevhodným výberom veľkosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi (pádom, alebo nárazom), zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné úpravy a zásahy), mechanickým poškodením (roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, poškrabaný tovar). Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, poveternostných  podmienok, prevádzkou v extrémnych podmienkach. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká tiež nepredložením dokladu o zaplatení, uplynutím záručnej doby tovaru.

 

Reklamáciu tovaru predávajúci rieši bezodkladne. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná po troch pracovných dňoch, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

Ak ide o vadu výrobku, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená.  Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú.

 

Ak ide o vadu výrobku, ktorú nie je možné odstrániť, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým výrobkom, alebo po vzájomnej dohode si kupujúci može vybrať iný tovar, pričom môže dôjsť  k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, ak pri neodstrániteľnej  vade nebude mať predávajúci k dispozícii nový výrobok a kupujúci si nebude želať iný, alebo podobný výrobok, predávajúci vráti kupujúcemu plnú cenu, ktorú za tovar zaplatil, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

 

Postup pri reklamácii:

  1. pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný vyplniť formulár Reklamačný protokol.
  2. tovar zašlite na adresu predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku – takto zaslaný balík neprevezmeme), spolu s vytlačeným a vyplneným reklamačným protokolom.
  3. do zásielky pribaľte doklad o zakúpení tovaru v e-shope www.bihor.sk
  4. o výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom doklad o vybavení reklamácie.

 

O stave Vašej reklamácie sa môžete priebežne informovať cez pracovné dni e-mailom na: info@bihor.sk, alebo telefonicky v čase od 9:00 do 17:00 na čísle + 421 908 984 147.